FEAR GOD,LOVE YOUR NEIGHBOR

 
 

Truyền giáo cho người Việt Nam qua âm nhạc

 

Our Goal

$10,000

Raised
$0.00

Chúng tôi đã sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi của Chúa để dùng tất cả các ân tứ âm nhạc Chúa đã ban cho để đi khắp nơi rao giảng, làm chứng và ca ngợi về Tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Mong các bạn hãy yểm trợ cho chúng tôi. Chúa là đấng công bình. Ngài sẽ ban phước cho các bạn. Amen.